Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SANIPLUS ®

Děkujeme, že se zajímáte o profesionální výrobek firmy SFA SANIBROY ®, která je na celém světě v tomto oboru špičkou s více než 50ti letou tradicí.

Od 1.7.2005 je nahrazen tento model čerpadla modelem SANIPLUS ® Silence, který plně nahrazuje předchozí typ. Nákup původního modelu po tomto datu byl možný jen do vyprodání zásob.

 

POPIS

připojení zařizovacích předmětů na vstupy čerpadla SANIPLUS ® je sanitární kalové čerpadlo určené pro odčerpávání fekálií a splaškových vod z WC a dalších zařizovacích předmětů v prostorách odpovídajících provozu v domácnostech, pro prostory s větším provozním zatížením je určeno čerpadlo SANIBEST ®.
Pro správnou funkci přístroje je třeba respektovat vztah mezi čerpací výškou, vzdáleností a čerpacím výkonem (viz. nákres poměru čerpací výška/vzdálenost a graf průtoková rychlost) a další informace z návodu na sanitární čerpadlo.


 

INSTALACE

důležité upozornění ! Čerpadlo je určeno k instalaci na vodorovnou podlahu za stojící WC s vodorovným zadním 100 mm odpadem. Nepřipojujte na čerpadlo více než jednu WC mísu. Instalace do jímek, prohlubní a nádrží a jiných míst než za WC mísu není možná. Čerpadlo musí být přístupné pro pravidelné čištění nebo případnou opravu. Pro správnou funkci přístroje při použití WC je třeba alespoň 6 litrů vody na jeden splachovací cyklus.

VNĚJŠÍ DÍLY ČERPADLA SANIPLUS ®  vývodní koleno víčko pro zakrytí větracího otvoru ve víku čerpadla kovová spona k utěsnění vývodu z WC manžeta propojuje čerpadlo s přívodním odpadním potrubím plastová herbie spona - spojuje čerpadlo s manžetou (D) plastová herbie spona - spojuje manžetu (D) s odpadním potrubím o průměru 40mm záslepka pro nevyužitý spodní přívodní otvor čerpadla redukce mezi dílem (A) a novodurovým potrubím o průměru 32mm /není nutno použít/ kovová spona pro utěsnění mezi čerpadlem a dílem (A) vrut k uchycení destičky (K) k obalu čerpadla destička pro uchycení čerpadla k podlaze /např. na lodích/ vnější díly sanitárního čerpadla SANIPLUS  
ODPADNÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ:

Pro zhotovení odpadního tlakového potrubí doporučujeme použít trubky měděné-CU, nebo plastové-PVC 32x1,8 mm.
Použití jiných materiálů je možné za předpokladu, že tento materiál splňuje následující požadavky:

důležité upozornění !V případě že potrubí může být vystaveno teplotám nižším než 0°C, odstraňte tento problém vhodnou izolací potrubí - v některých případech je samotná izolace neúčinná, proto instalujte topný kabel.

PŘIPOJENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ K PŘÍSTROJI:
správné umístění zpětné klapky
ČERPÁNÍ DO VZDÁLENOSTI BEZ PŘEVÝŠENÍ (horizontální)

V případě potřeby překonat pouze vzdálenost bez čerpání do výšky, veďte potrubí s alespoň 1% spádem do příslušné, vámi zvolené kanalizace. Po cca 5 m doporučujeme zvýšit průměr odpadního potrubí z 32x1,8 mm na 40x1,8 mm (PVC), či jiný srovnatelný v případě použití jiného materiálu. Není to nutné, ale doporučené pro lepší odtok splašků. Po dosažení maximální čerpací vzdálenosti (viz. nákres čerpací výška/vzdálenost) musí dále odpadní potrubí splňovat požadavky normální gravitační kanalizace. Pokud je na výtlačném potrubí nutno provést více ohybů, zvyšte jeho spád.

ČERPÁNÍ DO VÝŠKY nebo DO VÝŠKY A VZDÁLENOSTI:

správný a špatný tvar výtlačného potrubí Potřebujete-li splašky dopravit do výšky a současně do dálky, je třeba nejprve překonat převýšení a následně vzdálenost. Svislé potrubí je třeba vést co nejblíže čerpadlu kolmo vzhůru (max 0,5m od středové osy čerpadla), bez úhybů, do potřebné výšky (obr.5). Pro tuto část odpadního potrubí použijte trubky z vhodného materiálu a správného průměru (viz. odstavec Odpadní výtlačné potrubí). Po dosažení nejvyššího bodu pomocí oblouku přejděte z vertikálního potrubí na horizontální, které veďte s alespoň 1% spádem do hlavní kanalizace. Po přechodu na horizontální potrubí doporučujeme zvýšit průměr potrubí na 40x1,8 mm (PVC) či jinou srovnatelnou v případě použití jiného materiálu. Není to nutné, ale lepší pro odtok splašků (obr.6). zvětšení průměru výtlačného potrubí Po dosažení maximální čerpací vzdálenosti ve vztahu k výšce čerpání (viz. nákres čerpací výška/vzdálenost), musí horizontální potrubí splňovat požadavky normální samospádové kanalizace. Pokud je na horizontálním potrubí nutno provést více ohybů, zvyšte jeho spád. Chcete-li předejít možnému problému s odsátím zbytkové vody z čerpadla, případně zvukovému efektu po ukončení čerpacího cyklu, instalujte v nejvyšším bodě výtlačného potrubí odvětrání (viz. odstavec Odvětrání …), nebo zvětšete průměr horizontálního potrubí (obr.6).

důležité upozornění ! Veškeré ohyby na odpadním potrubí od čerpadla až po dosažení limitních hodnot čerpání (v případě, že v konkrétní instalaci není limitních hodnot dosaženo, až po zaústění do stávající kanalizace) musí být řešeny oblouky, nikoli 90° koleny ! (viz. definice oblouku). umístění čistícího prvku

 Tip: 
V nejnižším bodě výtlačného, vertikálního potrubí instalujte výpustný, čistící kus. Tento prvek na potrubí je nutný pro vypouštění odpadní vody z výtlačného potrubí při demontáži čerpadla a případně pro čištění odpadního potrubí (obr. 7).

NAPOJENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ DO KANALIZACE
správné napojení horizontálního výtlačného potrubí od čerpadla do hlavní svislé kanalizace správné napojení vertikálního výtlačného potrubí od čerpadla do hlavní ležaté kanalizace
PŘIPOJENÍ POTRUBÍ ZE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
napojení odpadního potrubí ze zařizovacích předmětů na čerpadlo zaslepení bočních vstupů

 Tip: 
Těsnění na ucpávce doporučujeme namazat kluzným prostředkem na pryžové části, v žádném případě nepoužívejte minerální oleje a vazelíny, těsnění bude nenávratně poškozeno!

důležité upozornění ! V případě použití čerpadla SANIPLUS ® pro pračku, musí být její odpad připojen na boční vstup čerpadla.

minimální vzdálenost dna vany, či sprchové vaničky od podlahy

důležité upozornění ! Podmínkou spolehlivé funkce čerpadla je minimální vzdálenost dna vany či sprchové vaničky od podlahy na které stojí čerpadlo, 12 cm a spád přívodního potrubí musí činit alespoň 3% - (obr.10).

NAPOJENÍ PŘÍSTROJE NA WC:

Čerpadlo SANIPLUS ® je určeno pouze pro stojící WC s vodorovným zadním odpadem o průměru 100mm.

napojení čerpadla na wc mísu

 Tip: 
Aby nedocházelo k přenosu nežádoucích vibrací na okolní předměty a stěny, neosazujte přístroj těsně mezi WC a stěnu.

PŘIPEVNĚNÍ ČERPADLA:

Připevnění čerpadla k podlaze je vhodné provést při instalaci v obytných přívěsech, lodích a na místech, kde hrozí samovolné posouvání přístroje.

připevnění čerpadla k podlaze

Pro případné připevnění postupujte následovně:

 
ODVĚTRÁNÍ SYSTÉMU ČERPADLA:

Při zanedbání údržby čerpadla dochází k nadměrnému usazování vodního kamene a odpadních sedimentů v přístroji. To může způsobit zápach pocházející z odvětrávacího otvoru čerpadla. Pokud se chcete tohoto jevu vyvarovat (vyskytuje se jen zřídka), proveďte odvětrání systému čerpadla, nebo instalujte adaptér s uhlíkovým filtrem (není součástí dodávky čerpadla).

umístění odvětrávacího otvoru Odvětrávací otvor naleznete pod víčkem odvětrání (obr.13 - díl B), na víku čerpadla. Na tento otvor nasaďte adaptér s uhlíkovým filtrem, nebo pomocí přechodky (není součástí dodávky čerpadla) napojte odvětrávací potrubí o minimálním průměru 32mm a maximální délce 3 metry. Napojení musí být odpojitelné z důvodu demontáže přístroje. Zakončení odvětrání proveďte do volného prostoru vně objektu v dostatečné vzdálenosti od obytných částí domu, nebo do odvětrání kanalizace o minimálním průměru 100mm. Odvětrání instalujte se spádem směrem k čerpadlu a s použitím oblouků po celé délce potrubí. Na vyústění odvětrávacího potrubí nesmí docházet k podtlaku, nebo přetlaku - tyto skutečnosti mají vliv na správnou funkci čerpadla. Odvětrání instalujte z tvarově pevných trubek (např.PVC nebo CU), aby nemohlo dojít ke zlomení potrubí. V žádném případě nepoužívejte hadice! V případě použití adaptéru s uhlíkovým filtrem, je nutné po určité době filtr vyměnit za nový, filtr lze zakoupit v autorizovaném servisu sanitárních čerpadel SFA SANIBROY ®. Instalace odvětrání nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění přístroje.

ÚPRAVA TVRDOSTI VODY:

Zejména v místech s vyšší tvrdostí vody je vhodné instalovat na vodovodní potrubí (přivádějící vodu do zařizovacích předmětů napojených na čerpadlo) zařízení na úpravu tvrdosti vody. Tím omezíte usazování vodního kamene v čerpadle, případně minimalizujete možnost poruchy způsobenou vodním kamenem.
Toto opatření nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla, pouze minimalizuje možnost poškození způsobenou zvýšeným usazováním vodního kamene. Tímto nelze zabránit tvoření odpadních sedimentů, které se v malém množství usazují (v závislosti na četnosti používání) běžným používáním čerpadla.

ELEKTRICKÁ INSTALACE:
bezpečnostní zóny dle ČN

Čerpadlo SANIPLUS ® je spotřebič třídy I.

Připojení na elektrický rozvod je realizováno pomocí zásuvky 230 V.
Čerpadlo není určeno k umístění v zónách 1 a 2 definovaných prostorů v koupelnách a sprchách dle ČN 332000-7-701. To platí pro čerpadlo i pro umístění zásuvky k jeho připojení na elektrický rozvod. Čerpadlo lze instalovat v zóně 3 koupelny dle ČN 332000-7-701 (min. 0,6 m od okraje vany či sprchové vaničky) a ve všech jiných prostorách. Čerpadla smějí být připojena na samostatný elektrický rozvod, odpovídající platným českým normám a předpisům (ČN 332000-4-41 a normy související). V případě, že spotřebič je umístěn v koupelně, musí být elektrický obvod spotřebiče chráněn proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA.

důležité upozornění ! Zásuvku pro připojení zařízení musí instalovat oprávněný kvalifikovaný pracovník při respektování příslušných norem! Připojení čerpadla k el. síti smí být provedeno až po ukončení vlastní instalace přístroje!

Hnědý :fáze
Modrý :nula
Zeleno-žlutý :ochranný vodič

Vodiče síťového přívodu jsou barevně označeny takto:

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU:

Po dokončení instalace (tj. čerpadlo je napojeno na všechna potrubí a připojeno k el. síti), vhoďte přiměřené množství toaletního papíru do WC a spláchněte. SANIPLUS ® sepne automaticky, čerpací cyklus trvá mezi 10 až 30 sec., dle čerpací výšky a vzdálenosti. V případě, že čerpadlo pracuje déle, zkontrolujte výšku a vzdálenost čerpání, a průchodnost odpadního potrubí. Při kratší době čerpání, zkontrolujte množství vody pro splachování (pro správnou funkci čerpadla je třeba spláchnutí alespoň 6l vody) a těsnost propojovací manžety mezi WC a čerpadlem. Poté uveďte do provozu ostatní připojené zařizovací předměty a prověřte těsnost propojovacího potrubí. Pokud čerpadlo funguje opakovaně správně, je instalace ukončena.

 

PROVOZ ZAŘÍZENÍ


  OMLOUVÁME SE, na této kapitole se pracuje.

Můžete nahlédnout do návodu na SANIPLUS ® Silence
ve formátu PDF [1,27MB], který je velmi podobný.

Děkujeme za pochopení.

WC připojené na čerpadlo SANIPLUS ® se používá jako klasické WC. Čerpací cyklus začíná automaticky po spláchnutí vody z nádrže WC a po odčerpání odpadní vody automaticky končí.

důležité upozornění ! Čerpadlo SANIPLUS ® je určeno pro čerpání fekálií, vody a toaletního papíru. Odpadky jako chemikálie (kyseliny, žíraviny, prostředky s vysokou koncentrací chloru apod.), oleje, barvy, tampony, prezervativy, hygienické vložky, textilie, tvrdé předměty (např. písek z vytírání, kameny) a další .., mohou způsobit poruchu přístroje, na kterou se nevztahuje záruka.

důležité upozornění ! Zařizovací předměty připojené na čerpadla SFA musí být vybaveny vlastními uzávěry přívodu vody, které je třeba uzavřít při přerušení dodávky el.proudu. Před delší nepřítomností, či delším přerušení dodávky el.proudu je nutno uzavřít hlavní přívod vody a otevřít armatury připojených zařizovacích předmětů. Po odčerpání zbytkové vody armatury uzavřete a odpojte přívod el.proudu do přístroje. Předejdete tím možnosti vyplavení v případě např. poruchy armatury WC či nepřerušovanému chodu čerpadla během Vaší nepřítomnosti při trvalém přítoku vody do přístroje.

důležité upozornění ! Pokud z jakékoli příčiny pracuje motor čerpadla nepřerušovaně (např. ucpání odpadního potrubí, ucpání vnitřních čerpacích rozvodů v přístroji nebo porucha armatury WC či jiného zařizovacích předmětu, přístroj čerpá horkou vodu v rozsahu překračujícím omezení daná návodem), může dojít k překročení limitní teploty uvnitř motoru přístroje. V tom případě pojistka proti přehřátí motor vypne. Po ochlazení motoru (cca 60 min.) automaticky motor obnoví činnost. V průběhu ochlazování čerpadlo není schopno odčerpávat přitékající vodu! Pokud nebude odstraněna příčina vypínání tepelné ochrany, bude se tento proces opakovat a tím hrozí, že dojde k poruše tepelné pojistky a následnému neopravitelnému poškození motoru přístroje, na který se nevztahuje záruka.

ČIŠTĚNÍ ČERPADLA:

Níže uvedené čištění nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla v odborném servisu, vodní kámen a nadměrné usazeniny nečistot nelze odstranit mechanickým způsobem, aniž by nedošlo k poškození dílů čerpadla, o odstranění vodního kamene a nadměrných nečistot požádejte v autorizovaném servisu sanitárních čerpadel.
V záruční době může uživatel provádět čištění pouze vně čerpadla pomocí čistících prostředků přes WC, čištění vnitřních částí čerpadla a jakýkoliv zásah do systému čerpadla není ze záručních důvodů přípustný.

Pro čištění WC doporučujeme používat běžné neagresivní čistící prostředky.

důležité upozornění ! Není dovoleno používat prostředky na bázi kyselin či žíravin (louh a prostředky s vysokou koncentrací chloru např. čističe odpadů).

Počet čistících procesů závisí na tvrdosti vody či míře sedimentu. Toto čištění doporučujeme provádět 2x ročně.
Pravidelnou kontrolu a čištění sanitárního čerpadla v odborném servisu doporučujeme 1x ročně - ve velmi zatěžovaných prostorách častěji.

 
DEMONTÁŽ, ČIŠTĚNÍ a MONTÁŽ PŘÍSTROJE:

důležité upozornění ! Při jakémkoli zásahu do čerpadla vždy odpojit přívod el. proudu. V žádném případě neprovádějte zásahy na přívodním el.kabelu, motoru a tlakové komoře se spínačem. V případě potřeby takového zásahu, se vždy obraťte na odborný autorizovaný servis sanitárních čerpadel SFA SANIPLUS ®.

postup odpojení čerpadla - klikem zvětši obrázek
 • Uzavřete přívod vody do WC.
 • Odpojte přívod el.proudu do přístroje.
 • Odpojte a vyprázdněte čerpací potrubí.
 • Odpojte přívody z ostatních zařizovacích předmětů.
 • Pokud je přístroj připevněn k podlaze, vyšroubujte šrouby.
 • Povolte sponu spojovací manžety (C), manžetu stáhněte z vývodu WC. - nyní vyjměte přístroj zpoza WC a vylijte zbývající vodu z přístroje.
 • Povolte spodní sponu výstupního hrdla (E), sejměte výstupní hrdlo (B), gumovou výstupní trubku (č.7c) vmáčkněte dovnitř přístroje a opatrně sejměte víko přístroje (je pouze zacvaknuto zámky).
 • Opatrně vtlačte do přístroje gumovou průchodku (č.18) přívodního síťového kabelu na boku přístroje a kabel protáhněte vzniklým otvorem.
 • Opatrně vyjměte celý blok čerpadla.
  ! - čepele nože jsou velmi ostré, proto při kontaktu s motorem postupujte velmi opatrně a použijte ochranné rukavice.
 • důležité upozornění ! Přívod el. proudu smí být zapojen až po úspěšném dokončení montáže přístroje.

   Tip: 
  pro snazší nasazení víka nádoby doporučujeme těsnění namazat kluzným prostředkem na pryžové části, v žádném případě nepoužívejte minerální oleje a vazelíny, pryžové části budou nenávratně poškozeny!.

  Po dokončení montáže a instalace vyzkoušejte funkci přístroje. V případě problému kontaktujte odborný servis čerpadel SFA SANIBROY ®.

  NEJBĚŽNĚJŠÍ ZÁVADY

  Většina závad má jen několik málo příčin:

  Instalace v rozporu s návodem: Používání v rozporu s návodem:
  Chybně:
   provedená instalace výtlačného odpadního potrubí od čerpadla,
   zvolený typ čerpadla,
   instalované přívodní odpadní potrubí,
   napojení zařizovacích předmětů,
   umístění čerpadla, . . .
  Splachování tvrdých a nerozpustných předmětů, chemikálií, barev, apod.

  Jejich odstranění záleží na stupni poškození přístroje a šikovnosti uživatele (nutno uvážit možné poranění uživatele, nebo poškození přístroje neznalostí demontážního, montážního postupu a následující nutné výměny poškozených dílů).

  důležité upozornění !Používáním čerpadla s poškozenými díly dochází k přetěžování systému čerpadla a následnému poškození dalších dílů nebo neopravitelnému poškození čerpadla.

  Při poruše čerpadla odpojte čerpadlo od elektrické sítě a uzavřete přívody vody do čerpadla.

  Závada Příčina Odstranění
  motor hučí, neotáčí se, voda zůstává stát ve WC míse 1 - cizí těleso blokuje mísící kolo s nožem nebo čerpací kolo
  2 - poškozené ovládání elektromotoru nebo elektromotor
  1 - sejmout víko přístroje a odstranit cizí těleso
  2 - odborný servis
  motor(čerpadlo) pracuje přerušovaně, voda z mísy odtéká pomalu 1 - odpad z WC nebo sběrný koš přístroje jsou neprůchozí
  2 - poškozené ovládání čerpacího cyklu
  1 - vyčistit odpad z WC sejmout víko přístroje a vyčistit sběrný koš
  2 - odborný servis
  motor(čerpadlo) pracuje déle než je obvyklé (max.25 sec), nevypíná 1 - netěsnost v systému čerpadla
  2 - čerpadlo či odpadní potrubí je neprůchozí
  3 - výška či vzdálenost čerpání přesahuje limitní hodnoty
  4 - poškozené ovládání čerpacího cyklu nebo elektromotoru čerpadla
  5 - přehřátí elektromotoru
  1 - zkontrolovat, přetěsnit systém, vyměnit vadné díly
  2 - vyčistit čerpadlo či potrubí
  3 - zkontrolovat výšku či vzdálenost čerpání a instalovat dle návodu
  4 - odborný servis
  5 - vypnout čerpadlo, zavřít armatury, vyčkat ochlazení min.2hod.
  čerpadlo samovolně, přerušovaně spíná, pulsuje 1 -netěsní armatury WC či zařizovacích předmětů - protékají
  2 -nefunkční zpětný ventil
  1 - zkontrolovat těsnost armatur
  2 - zkontrolovat zpětný ventil, vyčistit či vyměnit
  čerpadlo pracuje s rušivými zvuky, hlučný chod čerpadla 1 - cizí těleso v přístroji
  2 - přehřátí elektromotoru
  1 - sejmout víko přístroje a odstranit cizí těleso
  2 - vypnout čerpadlo, zavřít armatury, vyčkat ochlazení min.2hod.
   
     NAHORU  

  ZÁRUKA

  Na sanitární čerpadlo SANIPLUS ® poskytujeme záruku 2 + 1 rok na náhradní díly. Při instalaci nebo revizi instalace naší firmou (tj. Servis sanitárních čerpadel, Jaroslav Řezáč & Milan Hurt)
  se záruka prodlužuje na 3 roky, za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listě a provedení instalace a provozování čerpadla dle návodu na sanitární čerpadlo.

  důležité upozornění ! V záruční době není dovoleno sanitární čerpadlo otvírat, nebo s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat. Sanitární čerpadlo musí být instalováno a používáno v souladu s návodem v opačném případě zaniká záruka na čerpadlo a provedené opravy! Při porušení záručních podmínek vám nemůžeme zaručit správnou a spolehlivou funkci sanitárního čerpadla.

  Další návody:   


   HLAVNÍ STRÁNKA  e-mail  NAHORU


    Máte-li nějaké dotazy, volejte prosím na tel:   601 218 677  (p.Hurt)  

  Tato stránka neslouží v jako náhrada za originální návod
  na sanitární čerpadlo, jenž je součástí balení každého nového čerpadla.

  Informace zde uvedené se mohou lišit od skutečnosti vlivem neustálého vývoje a inovací prováděných na čerpadlech firmou SFA SANIBROY®.

  ® : SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPACK PLUS®, SANIPLUS®Silence, SANIDOUCHE ®, SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANICONDENS Best®, SANIBEST®, SANIBEST PRO®, SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 ECO+®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANIWALL PRO®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT PRO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC Classic ®, SANICUBIC PRO®, SANIMATIC®, MATICPACK®, SANIMATIC®Arms, SANIMATIC WC®, SANIMATIC Lavabo®, SANIMATIC LV®, SANILIFE®, SANIALARM® SFA, SANIGRANUL® SFA, ALARM SANICUBIC® Classic, SANICOM®, SANIALARM®, TRAYMATIC®EXT, TRAYMATIC®Extern, TRAYMATIC®INT, TRAYMATIC®Ramps, TRAYMATIC®Taburet, SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA®, AZURIN®, SANISAN 3® a SANISAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY®, Admiral®, WATERSAN 10® a WATERSAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SETMA®
  Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu společnosti SFA SANIBROY ® je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.
  Milan Hurt, Komunardů 13, Praha 7, 170 00, IČO:48566853, DIČ:CZ7103010288
  zapsán v živnostenském rejstříku

   

   

  TECHNICKÁ DATA

  Použití doporučené výrobcem: 
  WC, umyvadlo, bidet, pisoár, sprcha.

  Použití maximální: WC, umyvadlo, bidet, pisoár, sprcha, vana, pračka.

  Max. výška čerpání5 m
  Max. délka čerpání100 m
  Max. teplota splaškůcca 40° C *
  Hmotnost8,1 kg
  Hladina hluku56 dBA
  Příkon550 W
  Napětí230 V
  El. krytíIP 44
  El. klasifikacetřída I
  * 40°C doporučeno výrobcem (60°C po dobu vypuštění odpadní vody z pračky v domácím provozu)

  ROZMĚRY

  rozměry čerpadla SANIPLUS

  ROZKRESLENÍ

  zvětšit obrázek v novém okně [34kB]

  PŘÍKLAD INSTALACE

  zvětšit obrázek v novém okně [17kB]

  CERTIFIKACE

   čerpadlo splňuje normu ISO 9002   čerpadlo splňuje normu EN 12 050-2 (klikem zvětši obrázek)  čerpadlo splňuje normy Elektronického zkušebního ústavu - otevřít stránku www.ezu.cz v novém okně
  technický štítek čerpadla SANIPLUS


  NAHORU HLAVNÍ STRÁNKA

  Další návody: