Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SANIBEST ®

Děkujeme, že se zajímáte o profesionální výrobek firmy SFA SANIBROY ®, která je na celém světě v tomto oboru špičkou s více než 50ti letou tradicí.

 

POPIS

připojení zařizovacích předmětů na vstupy čerpadla SANIBEST ® je sanitární kalové čerpadlo určené pro odčerpávání fekálií a splaškových vod z WC a dalších zařizovacích předmětů. Čerpadlo je určeno především pro použití v zátěžových, veřejně přístupných prostorách (např. restaurace, hotely, kanceláře, . . . ).

Pro správnou funkci přístroje je třeba respektovat vztah mezi čerpací výškou, vzdáleností a čerpacím výkonem (viz. nákres poměru čerpací výška/vzdálenost a graf průtoková rychlost).
Dále je nutné dbát na možnosti připojení zařizovacích předmětů podle varianty vašeho čerpadla. (SANIBEST 1 nebo SANIBEST 2, viz. "TECHNICKÁ DATA - Použití" v pravém sloupci.) Verze čerpadla SANIBEST 1 se liší od čerpadla SANIBEST 2 především absencí spodních vstupů. SANIBEST 1 se již nevyrábí.

SANIBEST ® je vybaven filtrem z aktivního uhlí, a proto není nutné dodatečné odvětrání.

 

INSTALACE

Na SANIBEST ® mohou být připojena všechna EURO-WC s vodorovným zadním odpadem o průměru 100 mm - nepřipojujte na čerpadlo více jak jedno WC, čerpadlo je určeno k instalaci na vodorovnou podlahu za WC, instalace do jímek, prohlubní, do jiných míst než za WC není možná.
ODPADNÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ:

Pro zhotovení odpadního tlakového potrubí doporučujeme použít trubky měděné-CU, nebo plastové-PVC 32x1,8 mm.
Použití jiných materiálů je možné za předpokladu, že tento materiál splňuje následující požadavky:

důležité upozornění !V případě že potrubí může být vystaveno teplotám nižším než 0°C, odstraňte tento problém vhodnou izolací potrubí - v některých případech je samotná izolace neúčinná, proto instalujte topný kabel.

PŘIPOJENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ K PŘÍSTROJI:
správné umístění zpětné klapky připojení čerpadla na výtlačné potrubí

důležifé upozornění ! Zpětný ventil s klapkou musí být natočen vždy po směru odčerpávané odpadní vody (obr.3)

VNĚJŠÍ DÍLY ČERPADLA SANIBEST ®  kovová spona k utěsnění vývodu z WC výstupní gumové hrdlo manžeta propojuje čerpadlo s přívodním odpadním potrubím plastová herbie spona - spojuje čerpadlo s dílem (C) plastová herbie spona - spojuje díl (C) a novodurové přívodní potrubí o průměru 40mm záslepka pro nevyužitý spodní přívodní otvor čerpadla vrut k přichycení dílu (H) k čerpadlu destička pro uchycení čerpadla k podlaze (např. na lodích) kovová spona pro utěsnění mezi čerpadlem a dílem (B) gumová manžeta se vkládá do vyříznutého otvoru v bočním volitelném vstupu (viz. obr. č. 9) vnější díly sanitárního čerpadla SANIBEST®
ČERPÁNÍ DO VÝŠKY nebo DO VÝŠKY A VZDÁLENOSTI:
správný a špatný tvar výtlačného potrubí

Potřebujete-li splašky dopravit do výšky a současně do dálky, je třeba nejprve překonat převýšení a následně vzdálenost. Svislé potrubí musí vést co nejblíže čerpadlu kolmo vzhůru (max 0,5m od středové osy čerpadla), bez úhybů, do potřebné výšky. Pro tuto část odpadního potrubí použijte trubky z vhodného materiálu a správného průměru (viz. odstavec Odpadní výtlačné potrubí). Po dosažení nejvyššího bodu pomocí oblouku přejděte z vertikálního potrubí na horizontální, které veďte s alespoň 0,5% spádem do příslušné hlavní kanalizace o minimálním průměru 70mm. Horizontální potrubí doporučujeme po cca 5-10 m rozšířit na dimenzi 40x1,8  mm(PVC) či jinou srovnatelnou (v případě použití jiného materiálu). Není to nutné, ale lepší pro odtok splašků. Ať již toto učiníte, nebo ne, po dosažení maximální čerpací vzdálenosti ve vztahu k výšce čerpání (viz. nákres čerpací výška/vzdálenost), musí horizontální potrubí splňovat požadavky normální samospádové kanalizace (dle příslušných norem). Pokud je na horizontálním potrubí nutno provést ohyby, zvyšte spád tohoto potrubí.

Chcete-li předejít možnému problému s odsátím zbytkové vody z čerpadla, případně zvukovému efektu po ukončení čerpacího cyklu, instalujte v nejvyšším bodě výtlačného potrubí odvětrání, nebo zvětšete průměr horizontálního potrubí. příklad osazení čistísího segmenu na výtlačné potrubí

V nejnižším bodě výtlačného (vertikálního) potrubí instalujte výpustný, čistící kus (obr.6). Tento prvek je nutný pro vypouštění odpadní vody z výtlačného potrubí při demontáži čerpadla, případně pro čištění odpadního potrubí.

důležifé upozornění ! Veškeré ohyby na odpadním potrubí od čerpadla až po dosažení limitních hodnot čerpání (v případě, že v konkrétní instalaci není limitních hodnot dosaženo, až po zaústění do stávající kanalizace) musí být řešeny oblouky, nikoli 90° koleny ! viz. definice oblouku.

ČERPÁNÍ DO VZDÁLENOSTI (horizontální)

Pro horizontální čerpání platí stejné požadavky, jako pro horizontální část potrubí při čerpání do výšky a vzdálenosti.

NAPOJENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ DO KANALIZACE
správné napojení horizontálního výtlačného potrubí od čerpadla do hlavní svislé kanalizace správné napojení vertikálního výtlačného potrubí od čerpadla do hlavní ležaté kanalizace
PŘIPOJENÍ POTRUBÍ ZE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:
využití spodních bočních vstupů

důležifé upozornění ! Podmínkou spolehlivé funkce čerpadla je minimální vzdálenost dna sprchové vaničky či vany, 12 cm od podlahy na které stojí čerpadlo.

Využití horních bočních vstupů (pro umyvadlo nebo pisoár):

využití horních bočních vstupů (pro umyvadlo nebo pisoár)
  • Pomocí nože vyřízněte prolisovaný otvor na levém nebo pravém boku čerpadla.
  • Pečlivě jej začistěte. Žádné plastové odřezky se nesmí dostat do systému čerpadla.
  • Manžetu (K) osaďte do vzniklého otvoru.
  • Odpadní trubku od umyvadla (vnější průměr 32-40 mm)
    zasuňte do manžety. Odpadní potrubí napojené do tohoto přívodu musí umožňovat rozpojení z důvodu možné demontáže čerpadla (neprovádějte všechny spoje lepené).
Využití vstupu ve víku čerpadla (pro umyvadlo nebo pisoár):

napojení odpadního potrubí z umyvadla nebo pisoáru do víka čerpadla
NAPOJENÍ PŘÍSTROJE NA WC:

Čerpadlo SANIBEST ® je určeno pouze pro stojící WC s vodorovným zadním odpadem o průměru 100mm. důležifé upozornění ! Pro správnou funkci přístroje při použití pro odpad z WC je třeba alespoň 6 litrů vody pro jeden splachovací cyklus.

napojení čerpadla na wc mísu

 Tip: 
Aby nedocházelo k přenosu nežádoucích vibrací na okolní předměty a stěny, neosazujte přístroj těsně mezi WC a stěnu.

PŘIPEVNĚNÍ ČERPADLA:
postup připevnění čerpadla k podlaze

Připevnění čerpadla k podlaze je vhodné provést, aby nedocházelo k pohybu čerpadla a tím k samovolnému odpojení od WC mísy zejména při instalaci v obytných přívěsech, lodích a na místech, kde hrozí samovolné posouvání přístroje.

 Tip: 
Při osazování čerpadla dbejte na přístupnost čerpadla pro případnou opravu a pravidelné kontroly.

ÚPRAVA TVRDOSTI VODY:

Zejména v místech s vyšší tvrdostí vody je vhodné instalovat na vodovodní potrubí (přivádějící vodu do zařizovacích předmětů napojených na čerpadlo) zařízení na úpravu tvrdosti vody. Tím omezíte usazování vodního kamene v čerpadle a sedimentů nabalujících se na usazený vodní kámen, případně minimalizujete možnost poruchy způsobenou vodním kamenem.
Toto opatření nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla, pouze minimalizuje možnost poškození způsobenou zvýšeným usazováním vodního kamene.

ELEKTRICKÁ INSTALACE:
bezpečnostní zóny dle ČN

Čerpadlo SANIBEST ® je spotřebič třídy I.

Čerpadlo není určeno k umístění v zónách 1 a 2 definovaných prostorů v koupelnách a sprchách dle ČN 332000-7-701. To platí pro čerpadlo i pro umístění zásuvky k jeho připojení na elektrický rozvod. Čerpadlo lze instalovat v zóně 3 koupelny dle ČN 332000-7-701 (min. 0,6 m od okraje vany či sprchové vaničky) a ve všech jiných prostorách. Čerpadla smějí být připojena na samostatný elektrický rozvod, který odpovídá platným českým normám a předpisům (ČN 332000-4-41 a normy související). V případě, že spotřebič je umístěn v koupelně, musí být elektrický obvod spotřebiče chráněn proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA. Připojení sanitárního čerpadla k elektrickému rozvodu je pomocí zástrčky, jenž je nedělitelnou součástí sanitárního čerpadla.

důležifé upozornění ! Instalaci el. zásuvky pro čerpadlo smí provést pouze osoba s příslušnou elektrikářskou kvalifikací! Připojení čerpadla k el. síti smí být provedeno až po ukončení vlastní instalace přístroje!

Hnědýfáze
Modrýnula
Zeleno-žlutýochranný vodič

Vodiče síťového přívodu jsou barevně označeny takto:

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU:

Po dokončení instalace (tj. čerpadlo je napojeno na všechna potrubí a připojeno k el. síti), vhoďte přiměřené množství toaletního papíru do WC a spláchněte. SANIBEST ® se spouští automaticky a čerpací cyklus trvá mezi 10 až 30 sec., podle čerpací výšky a vzdálenosti. Pokud čerpadlo pracuje déle, zkontrolujte výšku a vzdálenost čerpání a průchodnost odpadního potrubí. V případě že je tato doba kratší zkontrolujte množství splachované vody (min. množství pro čerpadlo SANIBEST ® je 6 litrů). Poté uveďte do provozu ostatní zařizovací předměty a prověřte těsnost propojovacích potrubí. Po opakované správné funkci čerpadla (cca po 10 spláchnutích), je instalace ukončena.

 NAHORU  

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

WC připojené na čerpadlo SANIBEST ® se používá jako klasické WC. Stejně tak i další připojené zařizovací předměty. Čerpací funkce se spouští automaticky, po vzestupu hladiny v nádrži přístroje, a končí také automaticky.

důležifé upozornění ! Čerpadlo SANIBEST ® je určeno pro čerpání fekálií, vody a toaletního papíru. Zvýšená odolnost čerpadla vůči nevhodným odpadům nezakládá možnost tyto odpady prostřednictvím čerpadla likvidovat. Odpady jako chemikálie, oleje, barvy, prezervativy, tampony, hygienické vložky, textilie, písek apod., mohou způsobit poruchu přístroje, na kterou se nevztahuje záruka.

důležifé upozornění ! Je nezbytné, aby zařizovací předměty připojené na SANIBEST ® byly vybaveny vlastními uzávěry přívodu vody, které je třeba uzavřít při přerušení dodávky el. proudu. Před delší nepřítomností uživatele či delším přerušením dodávky el. proudu je nutno uzavřít hlavní přívod vody a otevřít armatury připojených zařizovacích předmětů. Po odčerpání zbytkové vody, armatury uzavřete a odpojte přístroj od elektrické sítě.

důležifé upozornění ! Pokud dojde např. k ucpání odpadního potrubí od čerpadla, poruše systému WC mísy, splachování odpadní vody o teplotě vyšší, nebo po delší dobu než je dovoleno návodem (viz. technická data) - čerpadlo bude čerpat nepřetržitě. Po cca 50 minutách tohoto provozu tepelná pojistka čerpadlo vypne a po ochlazení (přibližně po 1hod.) automaticky obnoví provoz čerpadla. Při včasném neodstranění závady a následném dlouhodobém opakovaném vypínání tepelné pojistky hrozí její porucha a následné spálení motoru čerpadla, které má příčinu v nedodržení podmínek návodu na sanitární čerpadlo, nebo poruše zařizovacích předmětů a proto se na něj nevztahuje záruka.

ČIŠTĚNÍ ČERPADLA:

Níže uvedené čištění nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla v odborném servisu, vodní kámen a nadměrné usazeniny nečistot nelze odstranit mechanickým způsobem, aniž by nedošlo k poškození dílů čerpadla, o odstranění vodního kamene a nadměrných nečistot požádejte v autorizovaném servisu sanitárních čerpadel.
V záruční době může uživatel provádět čištění pouze vně čerpadla pomocí čistících prostředků přes WC, čištění vnitřních částí čerpadla a jakýkoliv zásah do systému čerpadla není ze záručních důvodů přípustný.

Pro čištění WC doporučujeme používat běžné neagresivní čistící prostředky naředěné v množství udávaným výrobcem čistícího prostředku.

důležifé upozornění ! Není dovoleno používat prostředky na bázi kyselin, rozpouštědla, žíraviny, louh a prostředky obsahující chlor (čističe odpadů).

Postup při čištění přístroje:

Počet čistících procesů závisí na tvrdosti vody či míře sedimentu. Toto čištění doporučujeme provádět 2x ročně.
Pravidelnou kontrolu a čištění sanitárního čerpadla v odborném servisu doporučujeme 1x ročně - ve velmi zatěžovaných prostorách častěji.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PŘÍSTROJE:

důležifé upozornění ! Při jakémkoli zásahu do čerpadla vždy odpojit přívod el. proudu. V žádném případě neprovádějte zásahy na přívodním el.kabelu, motoru a tlakové komoře se spínačem. V případě potřeby takového zásahu, se vždy obraťte na odborný autorizovaný servis sanitárních čerpadel SFA SANIBROY ®.

 
DEMONTÁŽ ČERPADLA:
 
VYJMUTÍ MOTORU:

důležifé upozornění ! Zkouška chodu motoru naprázdno (bez vody) nesmí trvat déle než 5 sekund !

vyjmout zpětnou klapku a odšroubovat víko zajištěné šrouby sejmout víko "zaklaplé" v zámcích odšroubovat upevnění tlakové komory - pohled shora osazení kompletu nože povolit šrouby Torx T20
DEMONTÁŽ NOŽE:
DEMONTÁŽ SYSTÉMU ČERPADLA:
ZPĚTNÁ MONTÁŽ:

důležifé upozornění ! Přívod el. proudu smí být zapojen až po úspěšném dokončení montáže přístroje.

 Tip: 
pro snazší nasazení víka nádoby doporučujeme těsnění namazat kluzným prostředkem na pryžové části, v žádném případě nepoužívejte minerální oleje a vazelíny, pryžové části budou nenávratně poškozeny!.

V případě problému kontaktujte odborný servis čerpadel SFA SANIBROY ®.

NEJBĚŽNĚJŠÍ ZÁVADY

Většina závad má jen několik málo příčin:

Instalace v rozporu s návodem: Používání v rozporu s návodem:
Chybně:
 provedená instalace výtlačného odpadního potrubí od čerpadla,
 zvolený typ čerpadla,
 instalované přívodní odpadní potrubí,
 napojení zařizovacích předmětů,
 umístění čerpadla, . . .
Splachování tvrdých a nerozpustných předmětů, chemikálií, barev, apod.

Jejich odstranění záleží na stupni poškození přístroje a šikovnosti uživatele (nutno uvážit možné poranění uživatele, nebo poškození přístroje neznalostí demontážního, montážního postupu a následující nutné výměny poškozených dílů).

Závada Příčina Odstranění
přístroj pracuje s rušivými zvuky (hlučný chod čerpadla) 1 - cizí těleso v přístroji
2 - přehřátí elektromotoru
1 - sejmout víko přístroje a odstranit cizí těleso
2 - vypnout čerpadlo, zavřít armatury, vyčkat ochlazení min.2hod.
motor hučí, neotáčí se, točí se s rušivým zvukem, voda zůstává stát ve WC míse 1 - cizí těleso blokuje mísící kolo s nožem nebo čerpací kolo
2 - nefunkční ovládání elektromotoru, nefunkční elektromotor
1 - sejmout víko přístroje a odstranit cizí těleso
2 - odborný servis
motor se točí přerušovaně, voda z mísy odtéká pomalu 1 - odpad z WC do přístroje je neprůchozí
2 - neprůchozí odvzdušnění
1 - odstranit neprůchodnost WC,
sejmout víko, vyčistit systém čerpadla
2 - vyměnit filtr
po spláchnutí motor pracuje déle než obvykle (max.25 sec), nevypíná 1 - netěsnost v systému čerpadla
2 - čerpadlo či odpadní potrubí je neprůchozí
3 - výška či vzdálenost čerpání přesahuje limitní hodnoty
4 - poškozené ovládání čerpacího cyklu nebo elektromotoru čerpadla
5 - přehřátí elektromotoru
6 - neprůchozí odvzdušnění
1 - zkontrolovat, přetěsnit systém, vyměnit vadné díly
2 - vyčistit čerpadlo či potrubí
3 - zkontrolovat výšku, vzdálenost čerpání a instalovat dle návodu
4 - odborný servis
5 - vypnout čerpadlo, zavřít armatury, vyčkat ochlazení min.2hod
6 - vyměnit filtr
přístroj samovolně spíná 1 - netěsní armatury WC či zařizovacích předmětů - protékají
2 - nefunkční zpětný ventil
1 - zkontrolovat těsnost armatur
2 - zkontrolovat zpětný ventil, vyčistit či vyměnit
 NAHORU  

ZÁRUKA

Na sanitární čerpadlo SANIBEST ® poskytujeme záruku 2 + 1 rok na náhradní díly. Při instalaci nebo revizi instalace naší firmou (tj. Servis sanitárních čerpadel, Jaroslav Řezáč & Milan Hurt)
se záruka prodlužuje na 3 roky, za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listě a provedení instalace a provozování čerpadla dle návodu na sanitární čerpadlo.

důležité upozornění ! V záruční době není dovoleno sanitární čerpadlo otvírat, nebo s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat. Sanitární čerpadlo musí být instalováno a používáno v souladu s návodem v opačném případě zaniká záruka na čerpadlo a provedené opravy! Při porušení záručních podmínek vám nemůžeme zaručit správnou a spolehlivou funkci sanitárního čerpadla.

Další návody:   


 HLAVNÍ STRÁNKA  e-mail  NAHORU


  Máte-li nějaké dotazy, volejte prosím na tel:   601 218 677  (p.Hurt)  

Tato stránka neslouží v jako náhrada za originální návod
na sanitární čerpadlo, jenž je součástí balení každého nového čerpadla.

Informace zde uvedené se mohou lišit od skutečnosti vlivem neustálého vývoje a inovací prováděných na čerpadlech firmou SFA SANIBROY®.

® : SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPACK PLUS®, SANIPLUS®Silence, SANIDOUCHE ®, SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANICONDENS Best®, SANIBEST®, SANIBEST PRO®, SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 ECO+®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANIWALL PRO®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT PRO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC Classic ®, SANICUBIC PRO®, SANIMATIC®, MATICPACK®, SANIMATIC®Arms, SANIMATIC WC®, SANIMATIC Lavabo®, SANIMATIC LV®, SANILIFE®, SANIALARM® SFA, SANIGRANUL® SFA, ALARM SANICUBIC® Classic, SANICOM®, SANIALARM®, TRAYMATIC®EXT, TRAYMATIC®Extern, TRAYMATIC®INT, TRAYMATIC®Ramps, TRAYMATIC®Taburet, SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA®, AZURIN®, SANISAN 3® a SANISAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY®, Admiral®, WATERSAN 10® a WATERSAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SETMA®
Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu společnosti SFA SANIBROY ® je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.
Milan Hurt, Komunardů 13, Praha 7, 170 00, IČO:48566853, DIČ:CZ7103010288
zapsán v živnostenském rejstříku

 

 

čerpadlo SANIBEST

TECHNICKÁ DATA

Použití doporučené výrobcem:
WC, umyvadlo, pisoár, bidet, sprcha.

Použití maximální:
(při instalaci respektujte platné normy)
WC, umyvadlo, pisoár, bidet, sprcha, vana, pračka, myčka, dřez a výlevka (pouze s odpadem o světlosti 40mm).

Sanibest 1 pouze: WC, umyvadlo, pisoár.

Výška čerpání dle ČSN EN 12050-35 m
Max. výška čerpání6 m
Max. délka čerpání100 m
Příkon760 W
Napětí230 V
Max. teplota splaškůcca 90° C  *
El. krytíIP 44
Hmotnost9,5 kg
Hladina hluku57 dBA
El. klasifikacetřída I
* V časovém úseku do 2min. - např. vyprázdnění vody z jednoho pracího cyklu.

ROZMĚRY

zvětšit obrázek v novém okně (více rozměrů)

ROZKRESLENÍ

rozkreslení dílů čerpadla [zvětšit obrázek v novém okně - 29kB]

PŘÍKLAD INSTALACE

zvětšit obrázek v novém okně [13kB] Na čerpadlo lze napojit i další zařizovací předměty, případně více předmětů jednoho typu (neplatí pro WC), např. několik sprchových koutů a umyvadel, až do naplnění čerpací kapacity (viz. graf průtoková rychlost).

CERTIFIKACE

 čerpadlo splňuje normu ISO 9002   čerpadlo splňuje normu EN 12 050-3 (zvětšit obrázek v novém okně)  čerpadlo splňuje normy Elektronického zkušebního ústavu - otevřít stránku www.ezu.cz v novém okně
technický štítek čerpadla SANIBEST


NAHORU HLAVNÍ STRÁNKA

Další návody: