Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SANIVITE ®

Děkujeme, že se zajímáte o profesionální výrobek firmy SFA SANIBROY ®, která je na celém světě v tomto oboru špičkou s více než 50ti letou tradicí.

Od 1.7.2005 je nahrazen tento model čerpadla modelem SANIVITE ® Silence, který plně nahrazuje předchozí typ. Nákup původního modelu po tomto datu byl možný jen do vyprodání zásob.

 

POPIS

SANIVITE ® je vysoce výkonné sanitární kalové čerpadlo určené pro odčerpávání odpadních vod z kuchyňských dřezů, praček, myček nádobí, van, sprchových koutů, kabin a umyvadel. Je možné jej instalovat kdekoli v bytě či domě.
SANIVITE ® má k využití čtyři vstupy pro připojení zařizovacích předmětů o průměru 40 mm a jeden výstup pro připojení odpadního tlakového potrubí o vnějším průměru 32 mm. připojení zařizovacích předmětů na vstupy čerpadla Pro správnou funkci přístroje je třeba respektovat vztah mezi čerpací výškou, vzdáleností a čerpacím výkonem (viz. nákres poměru čerpací výška/vzdálenost a graf průtoková rychlost).


 

INSTALACE

ODPADNÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ:

Pro zhotovení odpadního tlakového potrubí doporučujeme použít trubky měděné-CU, nebo plastové-PVC 32x1,8 mm.
Použití jiných materiálů je možné za předpokladu, že tento materiál splňuje následující požadavky:

důležité upozornění !V případě že potrubí může být vystaveno teplotám nižším než 0°C, odstraňte tento problém vhodnou izolací potrubí - v některých případech je samotná izolace neúčinná, proto instalujte topný kabel.

PŘIPOJENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ K PŘÍSTROJI:
poloha zpětné klapky, připojení čerpadla na výtlačné potrubí

důležité upozornění ! Při osazování hrdla (B) dbejte na to, aby klapka zpětného ventilu odpovídala poloze na obr. 2. Pro tento účel je nutno celý zpětný ventil vytáhnout z výstupu čerpadla a osadit jej dle požadované polohy hrdla (B).

VNĚJŠÍ DÍLY ČERPADLA SANIBROY ®  manžeta propojuje čerpadlo s přívodním odpadním potrubím vývodní koleno záslepka pro nevyužitý spodní přívodní otvor čerpadla víčko zakrývající odvětrání vnitřního prostoru čerpadla kovová spona pro utěsnění mezi čerpadlem, dílem (B) a potrubím o průměru 32mm plastová herbie spona - spojuje díl (A) a novodurové potrubí o průměru 40mm plastová herbie spona - spojuje čerpadlo a díl (A) vrut k uchycení dílu (I) destička pro uchycení čerpadla k podlaze (např. na lodích) vnější díly sanitárního čerpadla SANIVITE
ČERPÁNÍ DO VÝŠKY nebo DO VÝŠKY A VZDÁLENOSTI:
správný a špatný tvar výtlačného potrubí

Potřebujete-li splašky dopravit do výšky a současně do dálky, je třeba nejprve překonat převýšení a následně vzdálenost. Svislé potrubí musí vést co nejblíže čerpadlu kolmo vzhůru (max 0,5m od středové osy čerpadla), bez úhybů, do potřebné výšky. Pro tuto část odpadního potrubí použijte trubky z vhodného materiálu a správného průměru (viz. odstavec Odpadní výtlačné potrubí). Po dosažení nejvyššího bodu pomocí oblouku přejděte z vertikálního potrubí na horizontální, které veďte s alespoň 0,5% spádem do příslušné hlavní kanalizace. Horizontální potrubí doporučujeme po cca 5-10 m rozšířit na dimenzi 40x1,8 mm (PVC) či jinou srovnatelnou (v případě použití jiného materiálu). Není to nutné, ale lepší pro odtok splašků. Ať již toto učiníte, nebo ne, po dosažení maximální čerpací vzdálenosti ve vztahu k výšce čerpání (viz. nákres čerpací výška/vzdálenost), musí horizontální potrubí splňovat požadavky normální samospádové kanalizace (dle příslušných norem). Pokud je na horizontálním potrubí nutno provést ohyby, zvyšte spád tohoto potrubí. Chcete-li předejít možnému problému s odsátím zbytkové vody z čerpadla, případně zvukovému efektu po ukončení čerpacího cyklu, instalujte v nejvyšším bodě výtlačného potrubí odvětrání (viz. odstavec Odvětrání …), nebo zvětšete průměr horizontálního potrubí.

 Tip: 
Na nejnižším bodě výtlačného potrubí je vhodné instalovat výpustný/čistící segment (obr.5).

důležité upozornění ! Veškeré ohyby na odpadním potrubí od čerpadla až po dosažení limitních hodnot čerpání (v případě, že v konkrétní instalaci není limitních hodnot dosaženo, až po zaústění do stávající kanalizace) musí být řešeny oblouky, nikoli 90° koleny ! viz. definice oblouku.

ČERPÁNÍ DO VZDÁLENOSTI (horizontální)

Pro horizontální čerpání platí stejné požadavky, jako pro horizontální část potrubí při čerpání do výšky a vzdálenosti.

NAPOJENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ DO KANALIZACE
správné napojení horizontálního výtlačného potrubí od čerpadla do hlavní svislé kanalizace správné napojení vertikálního výtlačného potrubí od čerpadla do hlavní ležaté kanalizace
PŘIPOJENÍ POTRUBÍ ZE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:
VYUŽITÍ BOČNÍCH VSTUPŮ
zaslepení bočního vstupu - zvětšit detail v novém okně napojení potrubí na boční vstupy

 Tip: 
Těsnění na ucpávce doporučujeme namazat kluzným prostředkem pro pryžové části, v žádném případě nepoužívejte minerální oleje a vazelíny.

napojení potrubí na horní vstupy
VYUŽITÍ HORNÍCH VSTUPŮ


připojení vany, osazení čistísího segmenu na výtlačné potrubí
PŘIPOJENÍ VANY NEBO SPRCHY

Podmínkou spolehlivé funkce čerpadla je minimální vzdálenost dna vany či sprchové vaničky od podlahy, na níž stojí čerpadlo, 15 cm. Dodržujte minimální 2,5% spád odpadního potrubí ze zařizovacích předmětů, napojených na SANIVITE ®.

PŘIPEVNĚNÍ ČERPADLA:
postup připevnění čerpadla k podlaze

Připevnění čerpadla k podlaze je vhodné provést při instalaci v obytných přívěsech, lodích a na místech, kde hrozí samovolné posouvání přístroje.

 
ODVĚTRÁNÍ SYSTÉMU ČERPADLA:

Při zanedbání údržby čerpadla dochází k nadměrnému usazování vodního kamene a odpadních sedimentů v přístroji. Tato skutečnost může způsobit zápach pocházející z odvětrávacího otvoru čerpadla. Pokud se chcete tohoto jevu vyvarovat (vyskytuje se jen zřídka), proveďte odvětrání systému čerpadla, nebo instalujte adaptér s uhlíkovým filtrem (není součástí dodávky čerpadla).

umístění odvětrávacího otvoru Odvětrávací otvor naleznete pod víčkem odvětrání, na víku čerpadla. Na tento otvor nasaďte adaptér s uhlíkovým filtrem, nebo pomocí přechodky (není součástí dodávky čerpadla) napojte odvětrávací potrubí o minimálním průměru 32mm a maximální délce 3 metry. Napojení musí být odpojitelné z důvodu demontáže přístroje. Zakončení odvětrání proveďte do volného prostoru vně objektu v dostatečné vzdálenosti od obytných částí domu, nebo do odvětrání kanalizace o minimálním průměru 100mm. Odvětrání instalujte se spádem směrem k čerpadlu a s použitím oblouků po celé délce potrubí. Odvětrávací potrubí musí být zcela průchozí a na jeho vyústění nesmí docházet k podtlaku, nebo přetlaku - všechny tyto skutečnosti mají vliv na správnou funkci čerpadla. Odvětrání instalujte z tvarově pevných trubek (např.PVC nebo CU), aby nemohlo docházet ke zlomení potrubí. V žádném případě nepoužívejte hadice! V případě použití adaptéru s uhlíkovým filtrem, je nutné po určité době filtr vyměnit za nový, filtr lze zakoupit v autorizovaném servisu sanitárních čerpadel SFA SANIBROY ®. Instalace odvětrání nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění přístroje.

ÚPRAVA TVRDOSTI VODY:

Zejména v místech s vyšší tvrdostí vody je vhodné instalovat na vodovodní potrubí (přivádějící vodu do zařizovacích předmětů napojených na čerpadlo) zařízení na úpravu tvrdosti vody. Tím omezíte usazování vodního kamene v čerpadle a sedimentů nabalujících se na usazený vodní kámen, případně minimalizujete možnost poruchy způsobenou vodním kamenem.
Toto opatření nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla, pouze minimalizuje možnost poškození způsobenou zvýšeným usazováním vodního kamene.

ELEKTRICKÁ INSTALACE:
bezpečnostní zóny dle ČN

Čerpadlo SANIVITE ® je spotřebič třídy I.

Čerpadlo není určeno k umístění v zónách 1 a 2 definovaných prostorů v koupelnách a sprchách dle ČN 332000-7-701. To platí pro čerpadlo i pro umístění zásuvky k jeho připojení na elektrický rozvod. Čerpadlo lze instalovat v zóně 3 koupelny dle ČN 332000-7-701 (min. 0,6 m od okraje vany či sprchové vaničky) a ve všech jiných prostorách. Čerpadla smějí být připojena na samostatný elektrický rozvod, který odpovídá platným českým normám a předpisům (ČN 332000-4-41 a normy související). V případě, že spotřebič je umístěn v koupelně, musí být elektrický obvod spotřebiče chráněn proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA.

důležité upozornění ! Zásuvku pro připojení zařízení musí instalovat oprávněný kvalifikovaný pracovník při respektování příslušných norem! Připojení čerpadla k el. síti smí být provedeno až po ukončení vlastní instalace přístroje!

Hnědýfáze
Modrýnula
Zeleno-žlutýochranný vodič

Vodiče síťového přívodu jsou barevně označeny takto:

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU:

Po dokončení instalace pusťte vodu do zařizovacího předmětu. SANIVITE ® se spouští automaticky. Doba čerpacího cyklu trvá dle množství přitékající vody, dle čerpací výšky a vzdálenosti - obecně by měl mít pulzující chod. V případě, že přístroj pracuje déle, zkontrolujte výšku a vzdálenost čerpání a průchodnost odpadního potrubí. Poté uveďte do provozu ostatní zařizovací předměty a prověřte těsnost propojovacího potrubí. Pokud čerpadlo pracuje opakovaně správně, je instalace ukončena.

 NAHORU  

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Zařizovací předměty připojené na SANIVITE ® se používají stejným způsobem, jako zařizovací předměty připojené na standardní kanalizaci.

důležité upozornění ! Čerpadlo SANIVITE ® je určeno pro čerpání odpadní vody z výše uvedených zařizovacích předmětů. Odpady jako chemikálie (kyseliny, žíraviny, chlorové prostředky, oleje, barvy apod.), tampony, textilie, písek, kameny a další pevné předměty, mohou způsobit poruchu funkce či součásti přístroje, na kterou se nevztahuje záruka.

důležité upozornění ! Zařizovací předměty připojené na SANIVITE ® musí být vybaveny vlastními uzávěry přívodu vody, které je třeba uzavřít při přerušení dodávky el. proudu. Před delší nepřítomností uživatele či delším přerušením dodávky el. proudu je nutno uzavřít hlavní přívod vody a otevřít armatury připojených zařizovacích předmětů. Po odčerpání zbytkové vody, armatury uzavřete a odpojte přístroj od elektrické sítě.

důležité upozornění ! Při překročení limitní teploty uvnitř motoru přístroje, tepelná pojistka přístroj vypne. Po cca jedné hodině, kdy dojde k ochlazení, automaticky obnoví provoz čerpadla. K této situaci může dojít např. při čerpání horké vody v rozsahu překračujícím omezení daná tímto návodem (viz. graf průtoková rychlost), nebo při trvalém nepřerušovaném chodu motoru způsobeném ucpáním odpadního potrubí či vnitřních čerpacích rozvodů přístroje. Při neodstranění příslušné závady a následném opakovaném vypínání a zapínání tepelné pojistky hrozí její porucha a následné neopravitelné poškození elektromotoru přístroje.

ČIŠTĚNÍ ČERPADLA:

Níže uvedené čištění nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla v odborném servisu, vodní kámen a nadměrné usazeniny nečistot nelze odstranit mechanickým způsobem, aniž by nedošlo k poškození dílů čerpadla, nepokoušejte se je proto odstranit, požádejte o odstranění vodního kamene a nadměrných nečistot v autorizovaném servisu sanitárních čerpadel.

důležité upozornění ! Není dovoleno používat prostředky na bázi kyselin, rozpouštědla, žíraviny, louh a prostředky obsahující chlor (čističe odpadů). Pro čištění přístroje od případných sedimentů či mastnoty doporučujeme použít vlažnou vodu obsahující běžný neagresivní čistící prostředek.

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE:

Počet čistících procesů závisí na tvrdosti vody či míře sedimentu. Toto čištění doporučujeme provádět 2x ročně.
Pravidelnou kontrolu a čištění sanitárního čerpadla v odborném servisu doporučujeme 1x ročně - ve velmi zatěžovaných prostorách častěji.

důležité upozornění ! Při jakémkoli zásahu do čerpadla vždy odpojit přívod el. proudu V žádném případě neprovádějte zásahy na přívodním el.kabelu, motoru a tlakové komoře se spínačem. V případě potřeby takového zásahu, se vždy obraťte na odborný autorizovaný servis sanitárních čerpadel SFA SANIBROY ®.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DÍLŮ ČERPADLA:
DEMONTÁŽ:
Před demontáží vždy uzavřete veškeré přívody vody a odpojte přístroj od el. proudu vytažením vidlice ze zástrčky !
ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO VÝSTUPNÍHO SYSTÉMU:
MONTÁŽ:

důležité upozornění ! Přívod el. proudu smí být zapojen až po úspěšném dokončení montáže přístroje.

 Tip: 
pro snazší nasazení víka nádoby doporučujeme těsnění (díl č.2b) namazat kluzným prostředkem na pryžové části, v žádném případě nepoužívejte minerální oleje a vazelíny, pryžové části budou nenávratně poškozeny!.

NEJBĚŽNĚJŠÍ ZÁVADY

Většina závad má jen několik málo příčin:

Instalace v rozporu s návodem: Používání v rozporu s návodem:
Chybně:
 zvolený typ čerpadla,
 provedená instalace výtlačného odpadního potrubí od čerpadla,
 instalované přívodní odpadní potrubí,
 napojení zařizovacích předmětů,
 umístění čerpadla, . . .
Splachování tvrdých a nerozpustných předmětů, chemikálií, barev, apod.

Jejich odstranění záleží na stupni poškození přístroje a šikovnosti uživatele (nutno uvážit možné poranění uživatele, nebo poškození přístroje neznalostí demontážního, montážního postupu a následující nutné výměny poškozených dílů).

Závada Příčina Odstranění
motor hučí, neotáčí se, voda není odčerpávána cizí těleso blokuje čerpací kolo sejmout víko přístroje a odstranit cizí těleso
motor pracuje nepřetržitě a nevypíná ucpané odpadní potrubí či vnitřní čerpací potrubí zprůchodnit odpadní potrubí, sejmout víko přístroje a zprůchodnit vnitřní čerpací potrubí
přístroj samovolně zapíná netěsní armatury, netěsní zpětná klapka opravit netěsnost armatur, zkontrolovat zpětnou klapku
 NAHORU  

ZÁRUKA

Na sanitární čerpadlo SANIVITE ® poskytujeme záruku 2 + 1 rok na náhradní díly. Při instalaci nebo revizi instalace naší firmou (tj. Servis sanitárních čerpadel, Jaroslav Řezáč & Milan Hurt)
se záruka prodlužuje na 3 roky, za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listě a provedení instalace a provozování čerpadla dle návodu na sanitární čerpadlo.

důležité upozornění ! V záruční době není dovoleno sanitární čerpadlo otvírat, nebo s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat. Sanitární čerpadlo musí být instalováno a používáno v souladu s návodem v opačném případě zaniká záruka na čerpadlo a provedené opravy! Při porušení záručních podmínek vám nemůžeme zaručit správnou a spolehlivou funkci sanitárního čerpadla.

Další návody:   


 HLAVNÍ STRÁNKA  e-mail  NAHORU


  Máte-li nějaké dotazy, volejte prosím na tel:   601 218 677  (p.Hurt)  

Tato stránka neslouží v jako náhrada za originální návod
na sanitární čerpadlo, jenž je součástí balení každého nového čerpadla.

Informace zde uvedené se mohou lišit od skutečnosti vlivem neustálého vývoje a inovací prováděných na čerpadlech firmou SFA SANIBROY®.

® : SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPACK PLUS®, SANIPLUS®Silence, SANIDOUCHE ®, SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANICONDENS Best®, SANIBEST®, SANIBEST PRO®, SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 ECO+®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANIWALL PRO®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT PRO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC Classic ®, SANICUBIC PRO®, SANIMATIC®, MATICPACK®, SANIMATIC®Arms, SANIMATIC WC®, SANIMATIC Lavabo®, SANIMATIC LV®, SANILIFE®, SANIALARM® SFA, SANIGRANUL® SFA, ALARM SANICUBIC® Classic, SANICOM®, SANIALARM®, TRAYMATIC®EXT, TRAYMATIC®Extern, TRAYMATIC®INT, TRAYMATIC®Ramps, TRAYMATIC®Taburet, SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA®, AZURIN®, SANISAN 3® a SANISAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY®, Admiral®, WATERSAN 10® a WATERSAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SETMA®
Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu společnosti SFA SANIBROY ® je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.
Milan Hurt, Komunardů 13, Praha 7, 170 00, IČO:48566853, DIČ:CZ7103010288
zapsán v živnostenském rejstříku

 

 

čerpadlo SANIVITE

TECHNICKÁ DATA

Použití: vana, sprcha, umyvadlo, myčka, pračka, dřez

Max. výška čerpání5 m
Max. délka čerpání50 m
Příkon350 W
Napětí230 V
Max. teplota splaškůcca 90° C  *
El. krytíIP 44
Hmotnost7,3 kg
Hladina hluku44 dBA
El. klasifikacetřída I
* V časovém úseku do 2min. - např. vyprázdnění vody z jednoho pracího cyklu.

ROZMĚRY

zvětšit obrázek v novém okně rozměry čerpadla SANIVITE rozměry čerpadla SANIVITE

ROZKRESLENÍ

zvětšit obrázek v novém okně [28kB]

CERTIFIKACE

 čerpadlo splňuje normu ISO 9002   čerpadlo splňuje normu EN 12 050-2 (zvětšit obrázek v novém okně)  čerpadlo splňuje normy Elektronického zkušebního ústavu - otevřít stránku www.ezu.cz v novém okně
technický štítek čerpadla SANIVITE


NAHORU HLAVNÍ STRÁNKA

Další návody: