Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SANIPRO ®

Děkujeme, že se zajímáte o profesionální výrobek firmy SFA SANIBROY ®, která je na celém světě v tomto oboru špičkou s více než 50ti letou tradicí.

Od 1.7.2005 je nahrazen tento model čerpadla modelem SANIPRO ® Silence, který plně nahrazuje předchozí typ. Nákup původního modelu po tomto datu byl možný jen do vyprodání zásob.

 

POPIS

SANIPRO ® je sanitární kalové čerpadlo určené pro odčerpávání fekálií, toaletního papíru a splaškových vod z WC, umyvadla, sprchy a bidetu používaných v prostředí odpovídajícím podmínkám v domácnostech. Pro správnou funkci čerpadla je třeba respektovat graf průtoková rychlost a nákres poměru čerpací výška/vzdálenost.


 

INSTALACE

Na SANIPRO ® mohou být připojena všechna EURO-WC s vodorovným zadním odpadem o průměru 100 mm - nepřipojujte na čerpadlo více jak jedno WC, čerpadlo je určeno k instalaci na vodorovnou podlahu za WC, instalace do jímek, prohlubní, do jiných míst než za WC není možná.

ODPADNÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ:

Pro zhotovení odpadního tlakového potrubí doporučujeme použít trubky měděné-CU, nebo plastové-PVC 32x1,8 mm.
Použití jiných materiálů je možné za předpokladu, že tento materiál splňuje následující požadavky:

důležité upozornění !V případě že potrubí může být vystaveno teplotám nižším než 0°C, odstraňte tento problém vhodnou izolací potrubí - v některých případech je samotná izolace neúčinná, proto instalujte topný kabel.

PŘIPOJENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ K PŘÍSTROJI:
zajištění vypouštěcího otvoru dílem C a D správné osazení přechodového kolena (B) a zpětné klapky správný a špatný směr natočení zpětné klapky napojení na různé průměry výtlačného potrubí VNĚJŠÍ DÍLY ČERPADLA SANIBROY ®  kovová spona spojuje WC mísu a čerpadlo (viz. obr. 12) vývodní koleno s vypouštěním ucpávka vypouštění dílu (B) plastová herbie spona spojuje díly (A) a (B) kovová spona - spojuje čerpadlo a díl (A) - (viz. obr. 3) kovová spona - spojuje díl (A) a potrubí o vnitřním průměru 20, 28 nebo vnějším průměru 32mm víčko zakrývající odvětrávací otvor čerpadla manžeta osazená mezi čerpadlo a novodurové odpadní potrubí ze zařizovacích předmětů o průměru 40mm (viz. obr. 8) plastová herbie spona - spojuje čerpadlo a díl (H) - (viz. obr. 8) plastová herbie spona - spojuje díl (H) a novodurové odpadní potrubí ze zařizovacích předmětů o průměru 40mm (viz. obr. 8) záslepka pro zaslepení nevyužitého bočního vstupu (viz. obr. 10) vnější díly sanitárního čerpadla SANIPRO®
ČERPÁNÍ DO VÝŠKY NEBO DO VÝŠKY A VZDÁLENOSTI:
správný a špatný tvar výtlačného potrubí

Potřebujete-li splašky dopravit do výšky a současně do dálky, je třeba nejprve překonat převýšení a následně vzdálenost. Svislé potrubí musíte vést co nejblíže čerpadlu kolmo vzhůru (max 0,5m od středové osy čerpadla), bez úhybu, do potřebné výšky. Pro tuto část odpadního potrubí použijte trubky z vhodného materiálu a správného průměru (viz. Odpadní výtlačné potrubí). Po dosažení nejvyššího bodu, pomocí oblouku přejděte z vertikálního potrubí na horizontální, které veďte s alespoň 1% spádem do příslušné, vámi zvolené hlavní kanalizace. Po přechodu na horizontální potrubí doporučujeme zvýšit průměr tohoto potrubí na dimenzi 40x1,8 mm (PVC) či jinou srovnatelnou (v případě použití jiného materiálu). Není to nutné, ale lepší pro odtok splašků. Ať již toto učiníte, nebo ne, po dosažení maximální čerpací vzdálenosti ve vztahu k výšce čerpání (viz. nákres čerpací výška/vzdálenost), musí horizontální potrubí splňovat požadavky normální samospádové kanalizace (dle příslušných norem). Pokud je na horizontálním potrubí nutno provést ohyby, doporučujeme, pokud je to možné, zvýšit spád potrubí.

důležité upozornění ! Veškeré ohyby na odpadním potrubí od čerpadla až po dosažení limitních hodnot čerpání (v případě, že v konkrétní instalaci není limitních hodnot dosaženo, až po zaústění do stávající kanalizace) musí být řešeny oblouky, nikoli 90° koleny ! viz. definice oblouku.

přechod na větší průměr odvětrání potrubí

Chcete-li předejít možnému problému s odsátím zbytkové vody z čerpadla, nebo zvukovému efektu po ukončení čerpacího cyklu, instalujte v nejvyšším bodě na výtlačné odpadní potrubí odvětrání - obr.6, nebo zvětšete průměr horizontálního potrubí - obr.7 (vhodnější je provést odvětrání pomocí větracího potrubí do venkovního prostoru, než instalace vnitřní odvětrávací hlavice - nezapomeňte na správný průměr odvětrávací trubky).

ČERPÁNÍ DO VZDÁLENOSTI (horizontální)

Pro horizontální čerpání platí stejné požadavky, jako pro horizontální část potrubí při čerpání do výšky a vzdálenosti.

NAPOJENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ DO KANALIZACE
správné napojení horizontálního výtlačného potrubí od čerpadla do hlavní svislé kanalizace správné napojení vertikálního výtlačného potrubí od čerpadla do hlavní ležaté kanalizace
PŘIPOJENÍ POTRUBÍ ZE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:
napojení potrubí ze zařizovacích předmětů napojení potrubí ze zařizovacích předmětů zaslepení nevyužitého vstupu

důležité upozornění ! Podmínkou spolehlivé funkce přístroje je minimální vzdálenost dna sprchové vaničky od podlahy, na které stojí čerpadlo, 12 cm (obr. 11).

NAPOJENÍ PŘÍSTROJE NA WC:
napojení čerpadla na wc mísu

 Tip: 
Aby nedocházelo k přenosu nežádoucích vibrací na okolní předměty a stěny, neosazujte přístroj těsně mezi WC a stěnu.

ÚPRAVA TVRDOSTI VODY:

Zejména v místech s vyšší tvrdostí vody je vhodné instalovat na vodovodní potrubí (přivádějící vodu do zařizovacích předmětů napojených na čerpadlo) zařízení na úpravu tvrdosti vody. Tím omezíte usazování vodního kamene v čerpadle a sedimentů nabalujících se na usazený vodní kámen, případně minimalizujete možnost poruchy způsobenou vodním kamenem.
Toto opatření nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla, pouze minimalizuje možnost poškození způsobenou zvýšeným usazováním vodního kamene.

ELEKTRICKÁ INSTALACE:
bezpečnostní zóny dle ČN

Čerpadlo SANIPRO ® je spotřebič třídy I.

Čerpadlo není určeno k umístění v zónách 1 a 2 definovaných prostorů v koupelnách a sprchách dle ČN 332000-7-701. To platí pro čerpadlo i pro umístění zásuvky k jeho připojení na elektrický rozvod. Čerpadlo lze instalovat v zóně 3 koupelny dle ČN 332000-7-701 (min. 0,6 m od okraje vany či sprchové vaničky) a ve všech jiných prostorách. Čerpadla smějí být připojena na samostatný elektrický rozvod, který odpovídá platným českým normám a předpisům (ČN 332000-4-41 a normy související). V případě, že spotřebič je umístěn v koupelně, musí být elektrický obvod spotřebiče chráněn proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA.

důležité upozornění ! Připojení na elektrický rozvod smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrikářskou kvalifikací! Připojení smí být provedeno až po ukončení vlastní instalace přístroje!

Hnědýfáze
Modrýnula
Zeleno-žlutýochranný vodič

Vodiče síťového přívodu jsou barevně označeny takto:

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU:

Poté, co je čerpadlo napojeno na všechna potrubí a připojeno k el. síti, vhoďte přiměřené množství toaletního papíru do WC a spláchněte. SANIPRO ® se spouští automaticky a čerpací cyklus trvá mezi 10 až 30 sec., podle čerpací výšky a vzdálenosti. Pokud čerpadlo pracuje déle, zkontrolujte výšku a vzdálenost čerpání a průchodnost odpadního potrubí. Pokud pracuje kratší dobu, zkontrolujte množství přitékající vody ze splachovače. Pro správnou funkci při použití WC (fekálie, papír) je třeba minimálně 6 litrů vody. Zkontrolujte též těsnost propojovací manžety mezi WC a přístrojem. Poté vyzkoušejte funkci ostatních připojených zařizovacích předmětů (dle typu) a prověřte těsnost propojovacích potrubí. Po opakované správné funkci čerpadla , je instalace ukončena.

 NAHORU  

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

WC napojené na čerpadlo SANIPRO ® se používá jako klasické WC. Stejně tak i další připojené zařizovací předměty. Čerpací funkce se spouští automaticky, pokud odpadní voda v nádrži přístroje stoupne, a končí také automaticky po odčerpání splaškové vody.

důležité upozornění ! SANIPRO ® je určeno pro čerpání fekálií, vody a toaletního papíru. Zařizovací předměty napojené na sanitární čerpadlo nelze používat jako domovní výlevku nebo odpadkový koš ! Odpady jako chemikálie (např. kyseliny, žíraviny, chlorové prostředky, oleje, barvy, ...) tvrdé předměty (např. písek, kameny, ...) a další (např. tampony, prezervativy, hygienické vložky, textilie apod.) mohou způsobit poruchu přístroje, na kterou se nevztahuje záruka.

důležité upozornění ! Je nezbytné, aby zařizovací předměty připojené na SANIPRO ® byly vybaveny vlastními uzávěry přívodu vody, které je třeba uzavřít při přerušení dodávky el. proudu. Před delší nepřítomností uživatele či delším přerušením dodávky el. proudu je nutno uzavřít hlavní přívod vody a otevřít armatury připojených zařizovacích předmětů. Po odčerpání zbytkové vody, armatury uzavřete a odpojte přístroj od elektrické sítě.

důležité upozornění ! Pokud dojde k překročení limitní teploty uvnitř motoru přístroje, tepelná pojistka přístroj nouzově vypne (tepelná ochrana motoru není vypínač). Po cca jedné hodině, kdy dojde k ochlazení, automaticky obnoví provoz čerpadla. K této situaci může dojít např. při čerpání horké vody v rozsahu překračujícím omezení daná tímto návodem, při trvalém nepřerušovaném chodu motoru způsobeném ucpáním odpadního potrubí či vnitřních čerpacích rozvodů přístroje, z důvodu protékání WC nebo nepřetržitém přitékání odpadní vody ze zařizovacího předmětu. Při neodstranění příslušné závady a následném opakovaném vypínání a zapínání tepelné pojistky hrozí její porucha a následné neopravitelné poškození elektromotoru přístroje.

ČIŠTĚNÍ ČERPADLA:

Níže uvedené čištění nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla v odborném servisu, vodní kámen a nadměrné usazeniny nečistot nelze odstranit mechanickým způsobem, aniž by nedošlo k poškození dílů čerpadla, nepokoušejte se je proto odstranit, požádejte o odstranění vodního kamene a nadměrných nečistot v autorizovaném servisu sanitárních čerpadel.

Pro čištění WC doporučujeme používat běžné neagresivní čistící prostředky.

důležité upozornění ! Není dovoleno používat prostředky na bázi kyselin, rozpouštědla, žíraviny, louh a prostředky obsahující chlor (čističe odpadů). Pro čištění přístroje od případných sedimentů či mastnoty doporučujeme použít vlažnou vodu obsahující čistící prostředek.

Postup při čištění přístroje:

Počet čistících procesů závisí na tvrdosti vody či míře sedimentu. Toto čištění doporučujeme provádět 2x ročně.

Pravidelnou kontrolu a čištění sanitárního čerpadla v odborném servisu doporučujeme 1x ročně - ve velmi zatěžovaných prostorách častěji.

důležité upozornění ! Při jakémkoli zásahu do čerpadla vždy odpojit přívod el. proudu. V žádném případě neprovádějte zásahy na přívodním el.kabelu, motoru a tlakové komoře se spínačem. V případě potřeby takového zásahu, se vždy obraťte na odborný autorizovaný servis sanitárních čerpadel SFA SANIBROY ®.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ČERPADLA, ČIŠTĚNÍ MOTORU:
DEMONTÁŽ:
postup odpojení čerpadla
ČIŠTĚNÍ MOTORU:
MONTÁŽ:

postupujte v obráceném pořadí kroků u demontáže.

důležité upozornění ! Přívod el. proudu smí být zapojen až po úspěšném dokončení montáže přístroje.

 Tip: 
pro snazší nasazení víka nádoby doporučujeme těsnění namazat kluzným prostředkem na pryžové části (v žádném případě nepoužívejte minerální oleje a vazelíny, pryžové části budou nenávratně poškozeny!). Při uzavírání víka dbejte správné polohy těsnění.

Po dokončení montáže otevřete ventil napouštění WC a vyzkoušejte funkci přístroje. V případě problému kontaktujte odborný servis čerpadel SFA SANIBROY®.

NEJBĚŽNĚJŠÍ ZÁVADY:

Většina závad má jen několik málo příčin. Jejich odstranění záleží na stupni poškození přístroje a šikovnosti uživatele (nutno uvážit možné poranění uživatele, nebo poškození přístroje neznalostí demontážního, montážního postupu a následující nutné výměny poškozených dílů).

Závada Příčina Odstranění
motor hučí, neotáčí se, voda zůstává stát ve WC míse cizí těleso blokuje mísící kolo s nožem nebo čerpací kolo sejmout víko přístroje a odstranit cizí těleso
motor se točí přerušovaně, voda z mísy odtéká pomalu odvod z WC nebo sběrný koš je neprůchozí neprůchodnost WC odstranit, sejmout víko, vyčistit sběrný koš
po spláchnutí motor pracuje déle než obvykle (max.25 sec) voda uniká ve spojovacím výtlačném prvku, čerpadlo či potrubí neprůchozí utěsnit či vyměnit vadný díl, vyčistit -potrubí, -čerpadlo
přístroj samovolně spíná netěsní splachování, armatura, voda se vrací zpět opravit těsnost -splachování, -armatury, zkontrolovat nasazení výstupního hrdla, zkontrolovat zpětný ventil
motor se točí s rušivým zvukem cizí těleso v přístroji odstranit cizí těleso
 NAHORU  

ZÁRUKA

Na sanitární čerpadlo SANIPRO ® poskytujeme záruku 2 + 1 rok na náhradní díly. Při instalaci nebo revizi instalace naší firmou (tj. Servis sanitárních čerpadel, Jaroslav Řezáč & Milan Hurt)
se záruka prodlužuje na 3 roky, za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listě a provedení instalace a provozování čerpadla dle návodu na sanitární čerpadlo.

důležité upozornění ! V záruční době není dovoleno sanitární čerpadlo otvírat, nebo s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat. Sanitární čerpadlo musí být instalováno a používáno v souladu s návodem v opačném případě zaniká záruka na čerpadlo a provedené opravy! Při porušení záručních podmínek vám nemůžeme zaručit správnou a spolehlivou funkci sanitárního čerpadla.

Další návody:   


 HLAVNÍ STRÁNKA  e-mail  NAHORU


  Máte-li nějaké dotazy, volejte prosím na tel:   601 218 677  (p.Hurt)  

Tato stránka neslouží v jako náhrada za originální návod
na sanitární čerpadlo, jenž je součástí balení každého nového čerpadla.

Informace zde uvedené se mohou lišit od skutečnosti vlivem neustálého vývoje a inovací prováděných na čerpadlech firmou SFA SANIBROY®.

® : SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPACK PLUS®, SANIPLUS®Silence, SANIDOUCHE ®, SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANICONDENS Best®, SANIBEST®, SANIBEST PRO®, SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 ECO+®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANIWALL PRO®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT PRO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC Classic ®, SANICUBIC PRO®, SANIMATIC®, MATICPACK®, SANIMATIC®Arms, SANIMATIC WC®, SANIMATIC Lavabo®, SANIMATIC LV®, SANILIFE®, SANIALARM® SFA, SANIGRANUL® SFA, ALARM SANICUBIC® Classic, SANICOM®, SANIALARM®, TRAYMATIC®EXT, TRAYMATIC®Extern, TRAYMATIC®INT, TRAYMATIC®Ramps, TRAYMATIC®Taburet, SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA®, AZURIN®, SANISAN 3® a SANISAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY®, Admiral®, WATERSAN 10® a WATERSAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SETMA®
Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu společnosti SFA SANIBROY ® je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.
Milan Hurt, Komunardů 13, Praha 7, 170 00, IČO:48566853, DIČ:CZ7103010288
zapsán v živnostenském rejstříku

 

 

čerpadlo SANIPRO

TECHNICKÁ DATA

Použití: WC, umyvadlo, sprcha, bidet.

Max. výška čerpání5 m
Max. délka čerpání100 m
Příkon360 W
Napětí230 V
Max. teplota splaškůcca 40° C
El. krytíIP 44
Hmotnost7,3 kg
Hladina hluku56 dBA
El. klasifikacetřída I

ROZMĚRY

rozměry čerpadla SANIPRO
základní rozměry čerpadla SANIPRO

ROZKRESLENÍ

zvětšit obrázek v novém okně [23kB]

PŘÍKLAD INSTALACE

zvětšit obrázek v novém okně [18kB]

CERTIFIKACE

 čerpadlo splňuje normu ISO 9002   čerpadlo splňuje normu EN 12 050-2 (zvětšit obrázek v novém okně)  čerpadlo splňuje normy Elektronického zkušebního ústavu - otevřít stránku www.ezu.cz v novém okně
technický štítek čerpadla SANIPRO


NAHORU HLAVNÍ STRÁNKA

Další návody: