Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SANISHOWER ® (SANIDOUCHE ®)

Děkujeme, že se zajímáte o profesionální výrobek firmy SFA SANIBROY ®, která je na celém světě v tomto oboru špičkou s více než 50ti letou tradicí.

Toto čerpadlo se od 1.7.2005 jmenuje SANISHOWER ®

 

POPIS

 bílé šipky označují volitelné vstupy pro zařizovací předměty SANIDOUCHE ® je speciální sanitární čerpadlo určené k odčerpávání splašků ze sprchy a umyvadla používaných v domácnostech (obr. 1), eventuelně pro kondenzáty z klimatizačních jednotek. Malá velikost a nízká spínací hladina čerpadla umožňují instalaci přímo pod sprchovou vaničku. Možná je samozřejmě i instalace vedle ní. V případě instalace pod vaničku je třeba počítat s montážním otvorem pro přístup k čerpadlu (obr.5). Pro správnou funkci čerpadla je třeba respektovat graf průtoková rychlost a nákres poměru čerpací výška/vzdálenost.

SANIDOUCHE ® je možno instalovat vedle vaničky nebo pod sprchovou vaničku.

důležité upozornění ! Splachujte jen vodu z umývání. Čerpadlo nelze používat jako domovní výlevku nebo odpadkový koš. V opačném případě hrozí vážné poškození sanitárního čerpadla. Čerpadlo není určeno pro veřejné sprchy či pro zařízení s větším přítokem vody než 15 l/min.


 

INSTALACE

ODPADNÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ:

Pro zhotovení odpadního tlakového potrubí doporučujeme použít trubky CU-měděné, nebo plastové-PVC 32x1,8 mm.
Použití jiných materiálů je možné za předpokladu, že tento materiál splňuje následující požadavky:

důležité upozornění !V případě že potrubí může být vystaveno teplotám nižším než 0°C, odstraňte tento problém vhodnou izolací potrubí - v některých případech je samotná izolace neúčinná, proto instalujte topný kabel.

ČERPÁNÍ DO VÝŠKY nebo DO VÝŠKY A VZDÁLENOSTI
správný a špatný tvar výtlačného potrubí

Potřebujete-li splašky dopravit do výšky a současně do dálky, musíte nejprve překonat převýšení a následně vzdálenost. Svislé vedení musíte vést co nejblíže čerpadlu kolmo vzhůru (max 0,5m od středové osy čerpadla), bez úhybů, do potřebné výšky. Pro tuto část odpadního potrubí použijte trubky o vnitřním průměru min. 20 mm. Po dosažení nejvyššího bodu pomocí oblouku přejděte z vertikálního potrubí na horizontální, které veďte s alespoň 1% spádem do příslušné, Vámi zvolené, hlavní kanalizace. Horizontální potrubí doporučujeme rozšířit na dimenzi 40x1,8 mm (PVC), či jinou srovnatelnou (v případě použití jiného materiálu). Není to nutné, ale doporučené pro lepší odtok splašků. Ať již toto učiníte, nebo ne, po dosažení maximální čerpací vzdálenosti ve vztahu k výšce čerpání (viz. nákres čerpací výška/vzdálenost), musí horizontální potrubí splňovat požadavky normální samospádové kanalizace (dle příslušných norem). Pokud je na horizontálním potrubí nutno provést ohyby, doporučujeme, pokud je to možné, zvýšit spád potrubí.

důležité upozornění ! Veškeré ohyby na odpadním potrubí od čerpadla až po dosažení limitních hodnot čerpání (v případě, že v konkrétní instalaci není limitních hodnot dosaženo, až po zaústění do stávající kanalizace) musí být řešeny oblouky, nikoli 90° koleny ! - viz. definice oblouku

ČERPÁNÍ DO VZDÁLENOSTI (horizontální)

V tomto případě je zpětný ventil (díl F) instalován horizontálně (šipka na zpětném ventilu musí ukazovat směrem čerpání). Pro připojení čerpadla se zpětným ventilem použijte měděnou trubku o průměru 22 mm v potřebné délce. Další postup napojení odpadního potrubí je stejný jako v případě čerpání do výšky. Pro vlastní odpadní potrubí pak platí stejné požadavky, jako pro horizontální část odpadního potrubí při čerpání do výšky a vzdálenosti.

VNĚJŠÍ DÍLY ČERPADLA SANIBROY ®  manžeta propojuje čerpadlo s přívodním odpadním potrubím plastová herbie spona - spojuje díl (A), čerpadlo a novodurové potrubí o průměru 40mm gumová redukce se osazuje mezi čerpadlo a přívodní potrubí z umyvadla o průměru 32 nebo 40mm (viz. obr. 3) kovová spona spojující díl (C) a přívodní potrubí z umyvadla o průměru 32 nebo 40mm (viz. obr. 3) vývodní koleno zpětná klapka kovová spona (viz. obr. 2) víčko zakrývající odvětrání vnitřního prostoru čerpadla vrut k uchycení dílu (J) destička pro uchycení čerpadla k podlaze (např. na lodích) vnější díly sanitárního čerpadla SANIDOUCHE®
PŘIPOJENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ K PŘÍSTROJI:
napojení výtlačného potrubí od sanitárního čerpadla SANIDOUCHE®

V případě umístění čerpadla pod sprchovou vaničkou je možné dle nutnosti použít postup napojení pro horizontální čerpání. Do zpětného ventilu (bod "4" postupu) pak připojte oblouk.

NAPOJENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ DO KANALIZACE:
správné napojení horizontálního výtlačného potrubí od čerpadla do hlavní svislé kanalizace správné napojení vertikálního výtlačného potrubí od čerpadla do hlavní ležaté kanalizace
PŘIPOJENÍ SPRCHY A UMYVADLA (nebo jiného zařizovacího předmětu):

napojení potrubí ze zařizovacího předmětu do čerpadla Vlastní napojení splašků ze sprchy se provede trubkou průměru 40 mm, která se připojí pomocí manžety (díl A). Manžeta se upevní Herbie sponami (díl B). Pro připojení umyvadla je třeba zvolit jeden ze vstupů na bocích čerpadla (viz.obr.1). Naznačený otvor je třeba vyříznout a zbavit případných otřepů. Do takto připraveného otvoru se osadí gumová průchodka (díl C). Tuto průchodku před jejím osazením upravte dle dimenze přívodu splašků do umyvadla. Při použití přívodu 32 mm odřízněte část pro připojení 40 mm (obr. 3). Na průchodku nasaďte hadicovou sponu 32/50 (díl D), do průchodky zasuňte přívodní trubku a hadicou sponu utáhněte.

Zobrazit detail napojení odpadního potrubí od sprchy na čerpadlo.

vnější díly sanitárního čerpadla SANIDOUCHE®

důležité upozornění ! Podmínkou spolehlivé funkce čerpadla je minimální vzdálenost dna sprchové vaničky od podlahy, na které stojí čerpadlo, 6 cm (obr. 4).

INSTALACE VEDLE SPRCHOVÉ VANIČKY:
instalace čerpadla vedle sprchové vaničky  
INSTALACE POD SPRCHOVOU VANIČKU:

Výškový rozdíl mezi dnem sprchové vaničky a podlahou musí být alespoň 145 mm a dostatek volného prostoru pro umístění čerpadla. Pro přístup k čerpadlu musí být, podle jeho umístění pod vaničkou, zhotoven montážní otvor o minimálních rozměrech 400x145 mm. Pro připojení odpadu ze sprchy v tomto případě doporučujeme použít flexibilní napojení.

instalace čerpadla do prostoru pod sprchovou vaničku
PŘIPEVNĚNÍ ČERPADLA:
postup připevnění čerpadla k podlaze

Připevnění čerpadla k podlaze je vhodné provést při instalaci v obytných přívěsech, lodích a na místech, kde hrozí samovolné posouvání přístroje.

ÚPRAVA TVRDOSTI VODY:

Zejména v místech s vyšší tvrdostí vody je vhodné instalovat na vodovodní potrubí (přivádějící vodu do zařizovacích předmětů napojených na čerpadlo) zařízení na úpravu tvrdosti vody. Tím omezíte usazování vodního kamene v čerpadle a sedimentů nabalujících se na usazený vodní kámen, případně minimalizujete možnost poruchy způsobenou vodním kamenem.
Toto opatření nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla, pouze minimalizuje možnost poškození způsobenou zvýšeným usazováním vodního kamene.

ELEKTRICKÁ INSTALACE:

Čerpadlo SANIDOUCHE ® je spotřebič třídy I.

Místo pro napojení čerpadla na elektrický rozvod musí být připojení umístěno minimálně 0,6 m od sprchy (ČSN 332000-7-701). Připojení na elektrický rozvod musí být připojeno napevno. Spotřebič smí být připojen na elektrický rozvod, který odpovídá platným českým normám a předpisům (ČSN 332000-4-41 a normy související). V případě, že spotřebič je umístěn v koupelně, musí být elektrický obvod spotřebiče chráněn proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA.

důležité upozornění ! Připojení na elektrický rozvod smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrikářskou kvalifikací! Připojení smí být provedeno až po ukončení vlastní instalace přístroje!

Hnědýfáze
Modrýnula
Zeleno-žlutýochranný vodič

Vodiče síťového přívodu jsou barevně označeny takto:

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU:
 NAHORU  

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

důležité upozornění ! Bude-li čerpadlo delší dobu používání pro teplejší vodu než 45°C, nebo bude-li trvalý přítok vody větší než 15 l/min, tepelná ochrana čerpadla z bezpečnostních důvodů vypne přístroj a po cca jedné hodině, kdy dojte k ochlazení, automaticky obnoví provoz. Zařizovací předměty připojené na SANIDOUCHE ® musí být vybaveny vlastními uzávěry přívodu vody, které je třeba uzavřít v případě přerušení dodávky elektrického proudu nebo delší nepřítomnosti uživatele. Před delším přerušením dodávky elektrického proudu či při delší nepřítomnosti uživatele je nutno uzavřít hlavní přívod vody, otevřít armatury připojených zařizovacích předmětů. Po odčerpání zbytkové vody se armatury uzavřou a přístroj odpojí od přívodu elektrického proudu.

ČIŠTĚNÍ ČERPADLA:

Níže uvedené čištění nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla v odborném servisu, vodní kámen a nadměrné usazeniny nečistot nelze odstranit mechanickým způsobem, nepokoušejte se je odstranit, dochází k mechanickému poškození dílů čerpadla, požádejte o odstranění vodního kamene a nadměrných nečistot v autorizovaném servisu sanitárních čerpadel.

důležité upozornění ! Není dovoleno používat prostředky na bázi kyselin, rozpouštědla, žíraviny, louh a prostředky obsahující chlor (čističe odpadů). Pro čištění přístroje od případných sedimentů či mastnoty doporučujeme použít vlažnou vodu obsahující čistící prostředek.

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE:

Při čištění čerpadla od hrubých nečistot (písek apod.) je nutno sejmout víko přístroje.

Postupujte následujícím způsobem:

 Tip: 
pro snazší nasazení víka nádoby doporučujeme těsnění namazat speciálním přípravkem na gumová těsnění - lubrikant, v žádném případě nepoužívejte oleje a vazelíny, zvláště ne minerální, pryžové části budou nenávratně poškozeny. Při uzavírání víka dbejte správné polohy těsnění.

Pravidelnou kontrolu a čištění sanitárního čerpadla doporučujeme 1x ročně - ve velmi zatěžovaných prostorách častěji.

důležité upozornění ! Při jakémkoli zásahu do čerpadla vždy odpojit přívod el. proudu. V žádném případě neprovádějte zásahy na přívodním el.kabelu, motoru a tlakové komoře se spínačem. Při jakémkoli potřebném zásahu či opravě, vyjma čištění, se obraťte na odborný autorizovaný servis sanitárních čerpadel SFA SANIBROY®.

 NAHORU  

ZÁRUKA

Na sanitární čerpadlo SANIDOUCHE ® poskytujeme záruku 2 + 1 rok na náhradní díly. Při instalaci nebo revizi instalace naší firmou (tj. Servis sanitárních čerpadel, Jaroslav Řezáč & Milan Hurt)
se záruka prodlužuje na 3 roky, za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listě a provedení instalace a provozování čerpadla dle návodu na sanitární čerpadlo.

důležité upozornění ! V záruční době není dovoleno sanitární čerpadlo otvírat, nebo s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat. Sanitární čerpadlo musí být instalováno a používáno v souladu s návodem v opačném případě zaniká záruka na čerpadlo a provedené opravy! Při porušení záručních podmínek vám nemůžeme zaručit správnou a spolehlivou funkci sanitárního čerpadla.

Další návody:   


 HLAVNÍ STRÁNKA  e-mail  NAHORU


  Máte-li nějaké dotazy, volejte prosím na tel:   601 218 677  (p.Hurt)  

Tato stránka neslouží v jako náhrada za originální návod
na sanitární čerpadlo, jenž je součástí balení každého nového čerpadla.

Informace zde uvedené se mohou lišit od skutečnosti vlivem neustálého vývoje a inovací prováděných na čerpadlech firmou SFA SANIBROY®.

® : SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPACK PLUS®, SANIPLUS®Silence, SANIDOUCHE ®, SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANICONDENS Best®, SANIBEST®, SANIBEST PRO®, SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 ECO+®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANIWALL PRO®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT PRO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC Classic ®, SANICUBIC PRO®, SANIMATIC®, MATICPACK®, SANIMATIC®Arms, SANIMATIC WC®, SANIMATIC Lavabo®, SANIMATIC LV®, SANILIFE®, SANIALARM® SFA, SANIGRANUL® SFA, ALARM SANICUBIC® Classic, SANICOM®, SANIALARM®, TRAYMATIC®EXT, TRAYMATIC®Extern, TRAYMATIC®INT, TRAYMATIC®Ramps, TRAYMATIC®Taburet, SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA®, AZURIN®, SANISAN 3® a SANISAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY®, Admiral®, WATERSAN 10® a WATERSAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SETMA®
Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu společnosti SFA SANIBROY ® je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.
Milan Hurt, Komunardů 13, Praha 7, 170 00, IČO:48566853, DIČ:CZ7103010288
zapsán v živnostenském rejstříku

 

 

čerpadlo SANIDOUCHE

TECHNICKÁ DATA

Použití: 1 sprcha a 1 umyvadlo (případně jiná srovnatelná kombinace uvedených zařizovacích předmětů viz. POPIS).

Max. výška čerpání4 m
Max. délka čerpání50 m
Příkon250 W
Napětí230 V
Max. teplota splašků45° C
El. krytíIP 44
Hmotnost3,5 kg
Hladina hluku40 dB (A)
El. klasifikacetřída I

ROZMĚRY

rozměry čerpadla SANIDOUCHE
rozměry čerpadla SANIDOUCHE
rozměry čerpadla SANIDOUCHE

ROZKRESLENÍ

zvětšit obrázek v novém okně [26kB]

CERTIFIKACE

 čerpadlo splňuje normu ISO 9002   čerpadlo splňuje normu EN 12 050-2 (zvětšit obrázek v novém okně)  čerpadlo splňuje normy Elektronického zkušebního ústavu - otevřít stránku www.ezu.cz v novém okně
technický štítek čerpadla SANIDOUCHE
nová norma: EN 12 050-2


NAHORU HLAVNÍ STRÁNKA

Další návody: